Kérdésed van? Írj nekünk bizalommal! [info@csillaggyongy.hu]

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza Simon Bettina egyéni vállalkozó (cím: 1213 Budapest, Csikó sétány 14., adószám: 69936810-1-43) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett [www.csillaggyongy.hu] weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók.

A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Felhasználó között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik és kötődik meg a szerződő felek között.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

2. A SZOLGÁLTATÓ

Cégnév: Simon Bettina e.v.

Székhely: 1213 Budapest, Csikó sétány 14.

E-mail: csillaggyongy.ekszer@gmail.com

Adószám: 69936810-1-43

Nyilvántartási szám: 53901077

Számlavezető pénzintézet: Gránit Bank

Bankszámlaszám: 12100011-17963679-0000000

IBAN: HU89 1210 0011 1796 3679 0000 0000

SWIFT: GNBAHUHB

Számlatulajdonos neve: Simon Bettina

Tárhely szolgáltató neve: Unas Online Kft.

Tárhely szolgáltató székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Tárhely szolgáltató elérhetősége: +06-99/200-200, unas@unas.hu

 

3. AlAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

 

 1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2.  A jelen Szabályzat 2021 január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 14 (tizennégy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 3.  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 4.  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
4. A HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

 

A Szolgáltató a Honlapon egyedi ékszerek készítését és értékesítését végzi a Felhasználók számára.

5. A SZERZŐDÉS RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENÍTÉSE, MEGVÁLTOZTATÁSA

 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek. A Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között a Honlap ÁSZF rendelkezéseinek megváltoztatására. A Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, akár egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (pl.: hírlevélben, belépéskor felugró ablakban, stb.) tájékoztatni szükséges.

A szükséges módosításokkal megváltoztatott ÁSZF a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válik hatályossá a Felhasználókkal szemben. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a Honlap használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével a Felhasználók a megváltozott Szabályzatot szintén tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.
Az ÁSZF rendelkezéseit minden vásárlás előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni!

6. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

6.1  Felelősség

 

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembevéve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államában jogszabályt sért, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

6.2  A jelen szerződési feltételek felhasználó általi megsértésének következményei

 

A Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Felhasználó megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató jogosult a felhasználó részére figyelmeztetést küldeni, a Felhasználó fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Felhasználó Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Felhasználó IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a Felhasználó internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.

 

6.3  Engedményezés és jogátruházás

 

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. A felhasználó a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogások, illetve beszámíthatja azokat a Szolgáltatóval szemben fennálló ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

 

6.4  Szerzői jogok

 

A Honlapon és annak aloldalain található összes grafikai elem, elrendezés, megvalósítási és szerkesztési módozat, valamint a termékekre vonatkozó összes adat, szöveg illetve kép, valamint az ahhoz tartozó leírás az ezen oldalakon látható formában a Szolgáltató tulajdonát képezik. Ezeket a Szolgáltató saját maga készítette így a Honlapot felépítő összes tartalmi elem szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, azok használatára, megjelenítésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.

A jogtulajdonos hozzájárulása nélkül ezek felhasználása a szerzői jogok megsértését jelenti és jogi következményeket vonhat maga után. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható.

A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát a csillaggyongy.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre,  a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint a Szolgáltató közösségi illetve internetes felüleleteire. Tilos minden olyan cselekmény, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Tilos a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

7. A HONLAPON TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS MENETE

7.1.    Regisztráció

A Honlapon keresztül történő vásárlás Regisztrációval és Regisztráció nélkül is lehetséges.
    
Amennyiben a Felhasználó regisztrálni szeretne, akkor a „Regisztráció” menüpontra kattintva teheti meg a regisztrációs felület kitöltésével, amit a regisztrációs felület alján lévő „Regisztráció” gombra kattintással tud véglegesíteni.  A sikeres regisztrációshoz a Felhasználónak a regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia:

A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt

 •     Email cím
 •     Jelszó

 

A „Kapcsolattartó” menüpont alatt

 •     Név (Vezetéknév+Keresztnév)
 •     Telefonszám

 

A „Céges adatok” menüpont alatt (kizárólag viszonteladóként történő vásárlás esetén)

 •     Cégnév
 •     Adószám

A „Számlázási adatok” menüpont alatt

 •    Név
 •    Ország, település, irányítószám, út/utca név, házszám, emelet, lakás szám

 

Felhasználónak lehetősége van a számlázási adatokat a szállítási adatok mezőkbe másolni a „Szállítási adatok megegyeznek a számlázási adatokkal” melletti jelölőnégyzetbe történő kattintással.

A regisztráció elküldéséhez a Felhasználónak el kell fogadnia az ÁSZF-t és adatkezelési tájékoztatót a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával.

Amennyiben a regisztráció sikeres, annak tényéről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatást küld a Felhasználónak az általa megadott email címre, melyben Felhasználó áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat. Ha a visszaigazolt adatokban a Felhasználó nem talált hibát, a regisztráció sikeresnek tekinthető, ami után a Felhasználó a Honlap tetején található „Belépés” menüpont alatt a regisztráció során megadott belépési adatait megadva (e-mailcím, jelszó) be tud lépni a Honlapra.

A Felhasználónak joga van a regisztrációját bármikor törölni a csillaggyongy.ekszer@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul törli a Felhasználó regisztrációját, amit követően a Felhasználó adatai azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; kivéve a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, azok adatait. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A Felhasználó köteles a belépéshez szükséges adatokat titkosként kezelni, illetve ezek titokban tartásáról gondoskodni, melyért kizárólag a Felhasználó a felelős. A Felhasználó köteles a Szolgáltatónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt, s ezzel egyidejűleg köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát.

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható.

A Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok a valóságnak megfelelőek, időszerűek és teljesek legyenek.

Céges felhasználó esetén a fentebb leírt adatok megadása mellett a „Számlázási adatok” menüpontban az adószám feltüntetése is szükséges a sikeres regisztrációhoz.

Regisztráció történhet Facebook, illetve Google fiók adatainak segítségével a Felhasználó által ismert login és jelszó megadásával.

 

7.2.    A Honlap böngészése, megrendelés

A Honlapon a Felhasználónak lehetősége van a felületen megjelenő termékek és azok adatainak megtekintésére, böngészésére. A Honlap felületén megjelenített termékekről a termék oldalon feltüntetett adatok alapján a Felhasználó részletes tájékoztatást kap a termék legfontosabb alapadatairól.

A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A Honlap felületére feltöltött termékképek nem mindig felelnek meg teljes mértékben a valóságnak és nem feltétlenül tükrözik hűen a termékek valódi kinézetét és színárnyalatát..

A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges darabszám beállítható. A Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. A Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot.

Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a szemetes ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

Megrendelés esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia: e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint, ha ettől eltérő a szállítási cím (céges felhasználók esetén ezenfelül az adószám).

A megrendelés következő lépéseként a Felhasználónak választania kell a Honlapon feltüntetett fizetési és szállítási módok közül. Ezt követően a Felhasználónak el kell fogadnia az ÁSZF-ben foglaltakat illetve az Adatkezelési tájékoztatót, majd a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti rendelését, amiről megerősítést a honlapon illetve e-mailben is kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

A Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre.

A Honlap felületén eladásra kínált minőségi ékszerek megrendelésére a webáruházi szoftveren keresztül, illetve emailen keresztül van lehetőség. Telefonon vagy bármilyen egyéb módon érvényes rendelés nem adható le, személyes áruátvételi lehetőség nincs.

 

7.3.    Termékek ára

A Honlapon megjelenített termékek vételárai egységárak, tájékoztató jellegűek, minden esetben forintban (Ft) kerülnek feltüntetésre és tartalmazzák a törvényben előírt 0%-os ÁFÁ-t (a Szolgáltató alanyi adómentes egyéni vállalkozó). A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A megrendelt terméknek nincs csomagolási költsége.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Felhasználó olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

Akciós ár bevezetése esetén a Szolgáltató teljeskörűen és jól látható módon tájékoztatja a Felhasználókat a kedvezményekről, azok időtartamáról és az érvényesítésük módjáról, feltételeiről.
A Szolgáltató a Honlapon forgalmazott termékek árait, nem visszamenőleges hatállyal, bármikor módosíthatja. A módosítás a Honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követően véglegesített megrendelések esetében érvényes.

Előfordulhat olyan eset, hogy a Szolgáltató minden gondossága és igyekezete ellenére a Honlap felületén hibás ár kerül feltüntetésre. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert, általánosan elfogadott nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). A Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni Honlapon hibásan feltüntetett áron beérkező megrendelést a Felhasználótól. Ilyen esetben a Szolgáltató a rendelés visszaigazolásában ajánlja fel a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Felhasználó eldöntheti, hogy meg kívánja-e rendelni valós áron a terméket.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján egy szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejező nyilatkozata, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, így az semmis szerződésnek tekinthető.

Ha a Felhasználó hibás ár esetén a Szolgáltató által közölt helyes áron nem kíván a korábban hibás áron megrendelt termék, termékek kapcsán szerződést kötni, joga és lehetősége van az újabb megrendeléstől (szerződéskötéstől) minden következmény nélkül elállni.

 

7.4   Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a Felhasználó által küldött megrendelés visszaigazolásról. A visszaigazoló email tartalmazza a Felhasználó által a megrendelés során megadott adatait (szállítási és számlázási adatok), megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat és költségeket, a rendelés dátumát és a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.  Ha a Felhasználó nem kapja ezt meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

 

7.5.  A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadók. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződési nyilatkozatának megtételekor, vagyis a termék(ek) megrendelésekor, a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

7.6. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

 

7.7 Külföldre történő értékesítés

Szolgáltató nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadók azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Szolgáltató nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni a Felhasználóval.

Szolgáltató nem köteles megfeleljen a Felhasználó tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről.

Szolgáltató eltérő rendelkezése hiányában a magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.

Felhasználó a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés a Szolgáltató által meghatározott pénznemben valósul meg,

Szolgáltató visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén a külföldi Felhasználó a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, a Szolgáltató a vételár kiegészítésére hívhatja fel a külföldi Felhasználót.

Szolgáltató a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.

Amennyiben a külföldi Felhasználó az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.

Egyebekben a külföldi Felhasználó kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.

Szolgáltató a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben a külföldi Felhasználó a szállítási díjat nem fizeti meg Szolgáltató számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Szolgáltató a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Felhasználó számára.

8. FIZETÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI MÓDOK, HATÁRIDŐK

8.1   Fizetés

8.1.1.    Előre utalás:

Felhasználó a megrendelt termékek árát előre fizeti meg a Szolgáltató részére. Ezen fizetési mód választása esetén a Felhasználó mindenképp várja meg, amíg a Szolgáltató a megrendelést visszaigazolja. 

Banki átutalás esetén kétféleképpen járhat el a Felhasználó:

 • Megrendelésének értékét előre befizetheti az Szolgáltató bankszámlájára személyesen, készpénzes befizetés útján bármely választott bankfiókban.
 • A banki átutalással történő fizetés megvalósítható az egyes bankok internetes úgynevezett felületein keresztül online átutalással. A banki internetes felületek használata regisztrációhoz kötött, továbbá minden bank egyedi, specifikus felülettel rendelkezik, ezért használatuk feltételeiről a Felhasználó az illetékes bank elérhetőségein érdeklődhet.

Az átutalás többletköltségeket vonhat maga után, melynek megfizetése a Felhasználó kötelessége.

Előre utalás esetén a Felhasználónak az utalás Közlemény rovatába a megrendelés azonosítószámát (rendelés számát) és a megrendelő nevét, Kedvezményezettként a Szolgáltató nevét (Simon Bettina) minden esetben fel kell tünteti, miközben az átutalás során a Szolgáltató bankszámlaszámát is megadja. A Szolgáltató csak ebben az esetben képes beazonosítani, hogy az Felhasználó megrendelésének végösszege kiegyenlítésre került-e.

Banki átutalásos fizetési mód választása esetén a megrendelések feldolgozása és teljesítése, beleértve az Szolgáltató által vállalt szállításteljesítési határidőt is, minden esetben a megrendelések végösszegének az Szolgáltató bankszámláján történő megjelenést követő munkanapon kezdődnek meg. A Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult. A Felhasználó által megrendelt termék csak az átutalt összeg megérkezése után kerül elkészítésre, majd azt követően feladásra.

Előre utalás esetén a Felhasználónak a megrendelt áru átvételekor már semmilyen fizetési kötelezettsége nincsen. Amennyiben a tranzakció 3 napon belül nem valósul meg az Szolgáltató megkísérli felvenni a kapcsolatot a Felhasználóval a megrendeléskor megadott elérhetőségein keresztül. Abban az esetben, ha 2 nap elteltével sem érkezik válasz a megkeresésre, akkor az Szolgáltató törli a Felhasználó megrendelését.

 

8.1.2.    Barion online fizetés bankkártyával vagy Barion egyenleggel:

 

A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni webáruházakban, mobil alkalmazásokban.

A szolgáltatást a 100%-ban magyar tulajdonú Barion Payment Zrt. nyújtja, mely a a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal.

A Barionnal kényelmesen fizethet online bankkártyával, illetve Barion tálca segítségével.

Bankkártyás fizetését akár regisztráció nélkül is megteheti. Ebben az esetben a fizetés során csupán a bankkártya számát, annak lejárati dátumát, valamint a hátoldalon lévő CVC kódot kell megadnia. Regisztráció esetén létrehozhats egy Barion tárcát, melyhez hozzákötheti a kártyaszámát, így azt ezt követően egyetlen Barion fizetésnél sem kell már begépelnie, hanem elég lesz a fizetéshez az Ön email címe és a jelszava. Emiatt ez a fizetési mód nemcsak kényelmes, de biztonságos is, hisz bankkártyája segítségével lehetőséged van Barion tárcája egyenlegét feltölteni, így Barion elfogadóhelyeken a fizetést Barion tárca segítségével is megoldhatja. Használható kártyatípusok: Maestro, Mastercard, Visa, Electron, Amex.

A Barion az MNB által felügyelt bankkártyás rendszer, melyet a többi bank bankkártya rendszeréhez hasonlóan többszintű biztonsági rendszer véd, így például a Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256bites/2048bites SSL titkosítása védi. 

 

8.1.3.    Utánvétes fizetés

Az utánvétes fizetési mód esetén a fizetés a csomag átvételekor történik készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel.  Utánvétes rendelés esetén, ha a csomag nem kerül átvételre, akkor a következő rendelés alkalmával már csak banki átutalásos vagy online bankkártyás fizetés választható. Ha ettől eltérő fizetési módot választ (utánvét), akkor email-es értesítés után a megrendelés törlésre kerül.  Minden megrendelés fizetési kötelezettséget von maga után.

 

8.2   Szállítási módok, megrendelt termék átvételi lehetőségek, szállítási költségek

8.2.1. Személyes átvétel

A megrendelt termék(ek) személyes átvételére jelenleg nincs lehetőség.

 

8.2.2. Foxpost csomagautomata

A FOXPOST egy egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban érhető el.

Kérje megrendelésed bármely FOXPOST csomagautomatába, így Ön döntheti el, hogy mikor és hol szeretné a csomagod átvenni! A saját tároló nyitásához pedig nincs másra szüksége, csak a megrendelés után kapott egyedi SMS-kódra.

Foxpost csomagautomaták listája az alábbi linken tekinthető meg:

FOXPOST csomagautomaták listája

Foxpost csomagtautomaták műkődéséről, az átvétel folyamatáról az alábbi linken tájékozódhat:

https://www.foxpost.hu/csomagatvetel-webshoptol-v2/

 

8.2.3. GLS csomagpont és csomagautomata

A GLS csomapontjai és csomagautomatái országszerte könnyen megközelítő helyeken kínálják a csomagátvétel lehetőségét.  

A GLS a csomag felvételét követően 1 munkanapon belül kiszállítja az árut a kiválasztott GLS CsomagPontba, és e-mail valamint sms értesítőt küld arról, hogy a csomag megérkezett. Automata esetén az értesítő tartalmazza az átvételhez szükséges egyedi nyitókódot. Csomagponton fényképes igazolvány és a csomagszám bemutatásával van lehetőség a csomag átvételére.

 

GLS csomagpontok és csomagautomaták listája az alábbi linken tekinthető meg:

GLS csomagpontok és csomagautomaták listája

GLS csomagtautomaták műkődéséről, az átvétel folyamatáról az alábbi linken tájékozódhat:

https://www.youtube.com/watch?v=OWPvX73w7T0

 

8.2.4. GLS házhozszállítás

Lehetőség van a megrendelt termékek megadott címre történő kiszállítására a GLS házhozszállítás szolgáltatás segítségével.  

A küldemények kézbesítésére munkanapokon 8.00-17.00 között kerül sor. Amennyiben ebben időszakban a Felhasználó ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű munkahelyi címet vagy más elérhetőséget megadnia. 

A kiszállítást megelőzően a GLS emailben küld értesítést a csomagod várható kiszállításának napjáról, majd a  kiszállítás reggelén újabb üzenetben tájékoztat a csomag átadásának időpontjáról 3 órás intervallum megadásával. A futárszolgálat két alkalommal kísérli meg a csomag kézbesítését. Ha az első kézbesítés sikertelen, akkor a futár értesítőt küld, ami tartalmazza a csomagszámot és a GLS elérhetőségét.  Az értesítő segítségével lehető válik egy új kézbesítási időpont egyeztetése a futárcéggel. A FlexDeliveryService lehetőséget ad az e-mailen kiküldött linken való kiszállítás helyének és idejének módosítására is, akár az első kézbesítést megelőző napon is. 

Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén az újra küldésdíját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag szállítási díjának előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani

A csomag átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a csomag sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

 

8.2.5.    Szállítási költségek

A kiszállítás költségeiről bővebben a Honlapon tájékozódhat, mely oldal tartalma a mindenkori ÁSZF részét képezi.

 

8.2.6.   Szállítási határidő

A megrendelés kiszállításának határideje 3-5 munkanap.

A Szolgáltató a kézbesítő cég késéséért felelősséget nem vállal.

 

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb tíz napon belül köteles a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni.

 

 

9. ELÁLLÁSI JOG

9.1.    Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül.

A Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen – és a honlapról is letölthető - nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel:  csillaggyongy.ekszer@gmail.com

 

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Simon Bettina 

Címcsillaggyongy.ekszer@gmail.com

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):
 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

-----------------

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. A Fogyasztó elállás esetén köteles a termék épségét, eredeti állagát megörző, a sérülések lehetséges kockázatát mérséklő, biztonságos csomagolásban visszaküldeni az elállás tárgyát képező terméket.

Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a Fogyasztó kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

  
A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége (szállítási díj) a Fogyasztót terheli. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Fogyasztónak visszajáró, az általa teljesített valamennyi ellenszolgáltatás összegét a fogyasztó által megadott bankszámlaszámra történő átutalással téríti vissza. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (például postaköltség). Ha azonban a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választotta, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (megtekintés, szemrevételezés) meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot (megtekintés, szemrevételezés) meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

Amennyiben a Felhasználó a megvételt követően használatba vette a terméket, már nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja, hanem a termék szemrevételezésének lehetőségét, ugyanúgy, ahogyan arra az üzletben vásárolt termékek esetében is van mód.

9.2.    Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben, így különösen a „c” és az „e” pontban meghatározottak esetén: „olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; „olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

A webáruházban található termékek nem kész termékek, megrendelést követően készülnek el 3-5 munkanapon belül.

 

9.3.      Megrendelés visszautasítása

A Szolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy egyes megrendelések teljesítését visszautasítsa, a vásárló korábbi negatív magatartásából adódóan. (például elállási- vagy szavatossági joggal kapcsolatos visszaélések)

10. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

 

10.1.    Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a Szolgáltató bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett, vagyis az első hat hónapban jelentkező kellékhiány miatti felelősség alól az eladó fél csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy az eladáskor a termék hibátlan volt, tehát a hiba oka a teljesítés után, a termék nem rendeltetésszerű használata vagy a természetes elhasználódása miatt keletkezett.

Termékeinkre a szavatossági igény az alábbi esetekben nem érvényesíthető:

 • Az ásványok a természet ajándékai, minden ásványszem egyedi tulajdonságokkal (mintázat, színárnyalat, méret, átlátszóság, zárványok mértéke, foltok) rendelkezik. Ebből adódóan a termékről készült képek csak tájékoztató jellegűek, minden termék egyedi darab, azaz az adott karkötő méretétől függően a honlapon látható termékképhez képest a mintázatban és a gyöngyszemek átmérőjében lehetnek apró eltérések. Kérjük, ezt a tényt megrendelés esetén mindenképpen vegye figyelembe.
 • A honlapon szereplő termékképek színárnyalatait nagyban befolyásolja a felhasználó képernyőjének minősége, felbontása, fényerő-kontraszt beállításai, valamint a használt grafikai (képmegjelenítő) szoftver beállításai.
 • A használati utasításban felsoroltak ellenére a vásárló hibájából eredő, a nem rendeltetésszerű használatból következő sérülés, hiba, törés, szakadás.
 • Mindennapos használatuk következtében fellépő természetes elhasználódás, elszíneződés, karcolás, kopás, - beleértve a festett/lakkozott gyöngyök felületének kopását, színének elhalványulását, a természetes ásványok bőrrel, erős napfénnyel, vízzel, hővel való érintkezés hatására történő változását, a fémötvözetek elszíneződését.
 • Vegyi anyagok (szappan, parfüm, testápoló, mosó- ás mosogatószer, krém, egyéb kozmetikai termékek és tisztítószerek) által okozott elszíneződés, károsodás.
 • A rendelés során helytelen csukló méret megadása.

Amennyiben a megrendelés során a vásárló rossz méretet ad meg, vállaljuk az ékszer kicserélését, de ebben az esetben a termék biztonságos csomagolásban történő oda-vissza szállításának díja a vásárlót terheli. A vevő által utánvétes csomagként visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni. Az átfűzött termék visszaszállításának díját előzetes egyeztetés után kérjük átutalni a Szolgáltató részére.

Ha a Szolgáltató rossz méretben készíti el a terméket, a Szolgáltató saját költségén vállalja a megrendelt termék cseréjét a szavatosság törvényi keretein belül.

 

Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Felhasználó bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A használat után ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Felhasználó csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Felhasználó a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

10.2.    Termékszavatosság 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős. 

Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 •     a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 •     a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 •     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Fontos különbség a termék- és kellékszavatosság között, hogy termékszavatosság esetén:

1) a fogyasztó kizárólag a termék kijavítását vagy kicserélését igényelheti;

2) végig a fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a termék hibás volt;

3) az igényérvényesítés határideje 2 év, amely a termék forgalomba hozatalától számítódik

 

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni.

A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

10.3.    Szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek viselése

A Ptk. 6:166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kötelezettet - tehát a vállalkozást - terhelik. Kivétel az az eset, ha a dolog meghibásodásában a jogosultat terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Felhasználó köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kötelezett e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, például olyan használati és kezelési útmutatót kapott, mely a karbantartási előírásokat is tartalmazza.

Az ékszereink, termékeink élettartamát meghosszabbítja, ha a következőkezelési tanácsokat betartja:

 

 • Ékszereinket óvjuk a vízzel, gőzzel, nedvességgel való érintkezéstől, így azokat ne viseljük fürdés, kézmosás, mosogatás, testedzés, fizikai jellegű munkavégzés, szaunázás, főzés, takarítás, stb. közben
 • Ékszereinket vegyük le, ha vegyszereket használunk, pl. tisztítószerek, kozmetikai szerek
 • Ékszereinket védjük az erős napfénytől

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy külső hatás (erős hőhatás, maró anyaggal, vízzel, gőzzel, kozmetikai szerekkel stb. történő érintkezés) következtében az ásványok színében és szerkezetében változás állhat be (pl. fakulás, repedezés, karcolódás, felmaródás). Számos ásvány fokozottan érzékeny a napfényre (pl. a rózsakvarc kifakul), és a vízre, nedvességre (pl. a roppantott hegyikristály feltöltődik folyadékkal, izzadtsággal, és elveszti csillogását).

 • Óvjuk az ékszert a mechanikai hatásoktól (leejtés, ütődés más felülethez, karcolás, erős feszítés), mert ezek miatt az ékszerben törés, repedés keletkezhet, elszakadhat az ékszer. Vegyük le öltözködés közben, illetve ne aludjunk az ékszerben.

Az ásványgyöngyöket és egyéb kiegészítőket, alkatrészeket erős, gumiból készült damilra fűzzük fel, de erősebb külső hatás (indokolatlan mértékű kinyújtás, beakadás) következtében elszakadhat. A karkötők le- és felvételekor az óvatos le – és felfele irányuló görgetést ajánljuk.

 • Az ékszerek alkalmankénti tisztítását puha, száraz, nem karcoló kendővel valósítsuk meg, semmilyen tisztító folyadékot ne használjunk.
 • Az ékszerek tárolására száraz, védett helyet javaslunk (pl. puha tasak).

A nem rozsdamentes acélból készült fém kiegészítők idővel korrodálódhatnak, elszíneződhetnek. Tovább megőrzik a színüket, ha használaton kívül csomagolásban tartjuk őket.

 • Gondoskodjunk arról, hogy az ékszert a kisgyermekektől elzárva tartsuk.

10.4.  Kiegészítő garancia, javítás

 

Garancia alá nem tartozó javítást térítési díj ellenében kérhető. Ebben az esetben az oda- és visszaszállítás díja, valamint az előre egyeztetett javítási díj a megrendelőt terheli, akinek ezen díjak előreutalásáról gondoskodnia kell. Utánvétes csomagot nem áll módunkban átvenni.

 

10.5.    Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás időtartama a termék árától föggően az alábbiak szerint került meghatározásra:

 

 • 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
 • 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
 • 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

A kötelező jótállás kezdő időpontja a termék a Felhasználónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja. 

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Felhasználó érvényesíthet.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal.

 

A 151/2003. (IX.22) Kormányrendeletnek a 2021. január 1.-től hatályos  a 270/2020 (VI.22) kormányrendelet 6 § 1. mellékletében felsorolt fogyasztási cikkekkel bővített melléklete tartalmazza a tartős fogysztási cikkek felsorolását, melyekre a rendelet szerint vonatkozik a kötelező jótállás: 

 

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú;

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;

5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés;

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, fényforrás;

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék;

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set;

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, teleszkóp;

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;

25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár felett;

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett;

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett;

30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;

31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;

32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;

33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;

34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;

35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;

36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;

37.  külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.

 

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek között a 22.-es pontban feltüntetésre kerültek a bruttó 10000 Ft-nál nagyobb értékben eladott órák, ékszerek is. Ez azt jelenti, hogy a bruttó 10000 Ft alatt eladott termék esetében a Szolgáltatónak nincs törvényileg előírt kötelező jótállási kötelezettsége, azaz a Felhasználót a bruttó 10000 Ft alatt megvett termékek esetében nem illeti meg a jótállás joga.

A jótállási igény a kötelező jótállás időtartama alatt érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

A hibás termék javítása a jótállási időtartamon belül

 

 1.  Ha a termék nem javítható: csere vagy vételár visszafizetés nyolc napon belül

 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a Szolgáltató részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

2.  Ha a termék javítható, de nem 15 nap alatt – tájékoztatási kötelezettség

 

A Szolgáltatónak „törekednie kell” a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltatót a Fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a Fogyasztó előzetesen hozzájárult.

 

3.  Ha a termék 30 napon belül nem javítható: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

 

Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény Szolgáltató részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a Szpolgáltató köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a Szolgáltató köteles a vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

 

4.  Ha negyedszer is elromlik a termék: 8 napon belül csere vagy vételár visszafizetés

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, a Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a Szolgáltató a vételárat nyolc napon belül köteles visszatéríteni a Fogyasztó részére. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik!

hibas termek jotallas

 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Jótállási, szavatossági igényét az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő. 

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

11. A DIGITÁLIS ADATTARTALOM MŰKÖDÉSE, MŰSZAKI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk.

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja HTTPS protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció titkosított, a honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal A honlap az Unas Online Kft. szerverein fut.

12. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1.    Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZ második pontjában, a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi - vesz fel.

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Egyebekben pedig a Szolgáltató az írásos panaszokra vonatkozóan az alább részletezettek szerint jár el.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 • a fogyasztó neve, lakcíme,
 • panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

   

  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

   

  12.2.    Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

   

  Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

  Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

   

  Bírósági eljárás

  Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

   

  Békéltető testület

  Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhazsnáló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is,

  A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

  A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

   

  Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

  Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

  A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

   A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   

  A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

   

  A kérelemnek tartalmaznia kell:

   

  1.  a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
  2.  a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  3.   az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
  4.   fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
  5.  a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
  6.  a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
  7.  a testület döntésére irányuló indítványt,
  8.  a fogyasztó aláírását

    

   A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

    

   Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

    

   Online vitarendezési platform

   Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

   Felhasználónak lehetősége van élni az online vitarendezés eszközével.

   A portálon a Felhasználó és a Szolgáltató, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

   Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

    

   A    területileg     illetékes     Békéltető     Testületekről     bővebb     információ    itt     érhető     el:

   https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

   13.. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

   Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

   14. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYES RENDELKEZÉSEINEK ÉRVÉNYTELENSÉGE

   Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a felhasználó eredeti akaratát leginkább tükrözze.

   Adatkezelési tájékoztató
   Adatkezelő, tárhely szolgáltató

    Az Adatkezelési tájékoztató elfogadásának dátuma: 2024. január 1.                                                                                                      

    

   Adatkezelő

   Név: Simon Bettina

   Székhely: 1213 Budapest, Csikó sétány 14.  4/18

   Levelezési cím, panaszkezelés: 1213 Budapest, Csikó sétány 14.  4/18

   E-mail: csillaggyongy.ekszer@gmail.com

   Weboldal: https://www.csillaggyongy.hu

    

   Tárhelyszolgáltató

   Név: UNAS Online Kft.

   Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

   E-mail cím: unas@unas.hu

   Telefonszám: +3699884000

   A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

   Mi az a cookie?


   Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

   A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

    

   A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

   Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

    

   A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

   Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

   A Google Analytics által gyűjtött adatok feldolgozási helye: Amerikai Egyesült Államok – Adatvédelmi irányelvekLetiltás.

    

   2023 júniusa óta a webáruház felületén a az Universal Analyticset felváltotta a GA4.  Itt már csak akkor történik adatküldés a Google felé, ha a látogató ebbe belegyezik.

    

   A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

    

   Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

    

   A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

    

   Ezek a cookie-k a következők:

    

   Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

   Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

   Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

   Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.

   Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

   Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

   Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése, korábbi rendelések esetén a kosár tartalma). Élettartama 30 nap.

   Maradjon belépve cookie: A cookie alapján 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama 90 nap.

   Folyamat azonosító cookie: Felhasználói folyamat azonosítására szolgál, időtartama  a munkamenet lezárásáig tart.

   employee_login_last_email Bejelentkezésnél az emailcímet tárolja a böngésző bezárásáig.

   Ealrm, ealem, ealpw Permanens beléptetést biztosít. Élettartama 180 nap.

   come_from Beléptetés átirányítást végez. Élettartama 10 perc.

    

   A legtöbb böngésző esetében a látogatónak lehetősége van a  sütik beállítására.  A böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

   Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

    

    

   Az Adatkezelőnek nem szükséges a felhasználó hozzájárulása az alábbi sütik használat során:

   • A jelszóval védett munkamenethez használt süti; 
   • A bevásárlókosárhoz használt süti; 
   • Biztonsági süti;

    

   A linkeken keresztül elérhető, külső weboldalakon történő adatkezelésekért semmilyen felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

    

   Marketing célú cookie-k

   A személyre szabott sütiket a látogatók weboldal-tevékenységének nyomon követésére használjuk.

    

   Barion Pixel:

   A Barion Pixel egy javascript alapú mérőkód, ami az Adatkezelő honlapján került elhelyezésre és a honlap Felhasználóinak aktivítását követi. Mindezt a weboldalra kerülő Felhasználó böngészőjében elhelyezett cookie segítségével teszi meg, miközben adatokat gyűjt a Felhasználó aktivításáról, böngészési szokásairól, s azokat a Barion szervére továbbítja.


   Ezek az adatok az Adatkezelőnél nem kerülnek sem gyűjtésre, sem tárolásra, sem kezelésre.


   Az Adatkezelő a cookie-k közé a Barion Pixel Teljes Verzió-t telepítette, melynek célja egyrészt a csalásmegelőzés, melynek elérésére a pontos kosártartalom és az adott fizetési oldalon a látogatók aktivitása fontos információkat adhat. A pixel másik célja a marketing célból hirdetések, ajánlások személyre szabása érdekében viselkedési szokások vizsgálatára adatok gyűjtése.
   Ezen információkat a Barion sosem használja fel marketing célokra a Felhasználók hozzájárulása nélkül.
   A Barion átal megvalósított Adatkezelésről a Felhasználó bővebb tájékoztatást https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ oldalon olvashat.

   Közösségi média

   Az Adatkezelő a webáruház termékeinek megismertetése, népszerűsítése céljából a közösségi média oldalakat tart fenn.

    

   Facebook pixel (Facebook cookie)

   A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén.

   A Facebook lehetővé tesz a közösségi hálózat használói számára többek között privát profil létrehozását, fényképek felöltését, bejegyzések közzétételét, azokhoz való hozzászólást.

   A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül lakik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

    

   A Facebook plug-injeinek az áttekintésére meglátogathatod a következő Facebook oldalt:

   http://developers.facebook.com/docs/plugins/

    

   A weboldal látogatásakor a használt böngésző és a Facebook szerverek között közvetlen kapcsolat létesül, így a Facebook információt kap a Felhasználó által használt gép IP-címéről. Ha a Felhasználó be van jelentezve a Facebook fiókjába, illetve, ha rákattint a Tetszik vagy Megosztás gombra, akkor a weblap tartalma a Facebook-profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Facebook hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz. Ebben az esetben a következő adatok kezelése történik meg: regisztrált név, felhasználó nyilvános profil képe.

   A Felhasználókra az adott közösségi média adatvédelmi feltételei irányadók. Jogellenes, sértő tartalom publikálása esetén Adatkezelő a Felhasználót előzetes értesítése nélkül kizárhatja. Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes hozzájárulása a személyes adati kezeléséhez a közösségi oldalakon.

   A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

    

   Instagram

   Az Instagram egy közösségi platform, ahol a felhasználók fotókat és videókat oszthatnak meg egymással, illetve továbbíthatják azokat más közösségi felületekre.

   Az Instagram üzemeltetője: Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

   A weboldal felkeresésekor a böngésző és az Instagram szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így az Instagram megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha a Felhasználó be van jelentkezve az Instagram fiókjába, illetve, ha rákattint egy Instagram gombra, akkor a weblap tartalma az Instagram profilhoz kapcsolható, ezen keresztül az Instagram hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

   Ha a Felhasználó nem szeretné, hogy az Instagram hozzárendelje az oldalon tett látogatásait az Instagram felhasználói fiókhoz, jelentkezzen ki az Instagram fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

    

   További információk:

   https://help.instagram.com/155833707900388

    

   Pinterest

   A Pinterest egy olyan közösségi platform, ahol a felasználók fotókat oszthatnak meg egymással, illetve képekből készített gyűjteményeket (úgynevezett táblákat) hozhatnak létre, illetve megjegyzéseket fűzhetnek ahhoz.

   A Pinterest üzemeltetője: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

   A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Pinterest szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így a Pinterest megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha a Felhasználó be van jelentkezve a Pinterest fiókjába, illetve, ha rákattint egy Pinterest gombra, akkor a weblap tartalma a Pinterest profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Pinterest hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

   Ha a Felhasználó nem szeretné, hogy a Pinterest hozzárendelje az oldalon tett látogatásait a Pinterest felhasználói fiókhoz, jelentkezzen ki a Pinterest fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

    

   További információk

   https://about.pinterest.com/privacy-policy

    

    

   A szerződéskötés és teljesítés érdekében kezelt adatok

   A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

   Amennyiben a webshopon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

    

   Kapcsolatfelvétellel kapcsolatos adatkezelési információk

   Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

   Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a webshopból.

    

   Kezelt adatok

   Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok.

    

   Az adatkezelés időtartama

   Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    

   Regisztrációval kapcsolatos adatkezelési információk

   A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció nem feltétele a szerződés megkötésének.

   Kezelt adatok

   Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

    

   Az adatkezelés időtartama

   Az Adatkezelő a regisztrációs adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    

   Az adatkezelés célja

   Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, új és akciós termékek ismertetése.

    

   Megrendelés feldolgozásával kapcsolatos adatkezelési információk

   A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

    

   Kezelt adatok

   Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

   Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen.

    

   Az adatkezelés időtartama

   Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]

    

   Az adatkezelés célja

   Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása

    

   Az adatkezelés jogszabályi háttere

   Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

    

   Számlázással kapcsolatos adatkezelési információk

   Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

    

   Kezelt adatok

   Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    

   Az adatkezelés időtartama

   A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

    

   Az adatkezelés célja

   A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok megőrzésének kötelezettségének betartása.

    

   Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

   Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

    

   Kezelt adatok

   Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    

   Az adatkezelés időtartama

   Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés]. A felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

    

   Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

   Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

    

   Kezelt adatok

   Vásárló neve, telefonszáma, email címe, panasz tartalma.

    

   Az adatkezelés időtartama

   A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   Az, hogy az Adatkezelőhöz fordul-e panasszal, az az Ön önkéntes döntése, azonban ha panaszával az Adatkezelőt keresi meg, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az Adatkezelő 5 évig köteles a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

    

   A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

    

   A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

   Kezelt adatok

   A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címe.

    

   Az adatkezelés időtartama

   A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

    

   Az adatkezelés jogalapja

   A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

    

    

   Marketing célú adatkezelések

   A hírlevél-küldéssel és személyre szabott reklámok küldésével kapcsolatos adatkezelési információk

   Kezelt adatok

   Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

    

   Az adatkezelés időtartama

   Az adatokat a polgári jogi elévülési idő szerint 5 évig kezeljük.

    

   Az adatkezelés jogalapja

    

   Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés]

    

   Az adatkezelés célja

    

   Az adatkezelő hírlevél formájában értesíti a hírlevélre feliratkozókat a webáruházzal kapcsolatos aktualitás hírekről, újdonságokról, termékek bevezetéséről és új ajánlatokról.

    

   Az adatkezelés jogszabályi háttere

   Az adatkezelés jogszabályi hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

    

   Remarketing

   Kezelt adatok

   A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

    

   Az adatkezelés időtartama

   Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

    

   Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

   Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

   Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

    

   Az adatkezelés jogalapja

    

   Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

    

    

   További adatkezelések

   Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

   Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

    

   Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

   A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

   Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

   Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

   Telefonszám: +3699884000

   E-mail cím: unas@unas.hu

   Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

    

   Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

    

   Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

   Az adatfeldolgozó megnevezése: FOXPOST Zrt.

   Az adatfeldolgozó székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 36-38.

   Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 999 0369

   Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@foxpost.hu

   Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

   Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

   Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve: UNAS Online Kft.

   Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

   Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma: +3699884000

   Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe: unas@unas.hu

    

   Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

    

   Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozás

   Az adatfeldolgozó megnevezése: Octonull Kft

   Az adatfeldolgozó székhelye: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

   Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-70-904-52-87

   Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@billingo.hu

    

   Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

    

   Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

   Az adatfeldolgozó megnevezése: Barion Payment Zrt.

   Az adatfeldolgozó székhelye: 1117 Budapest Infopark sétány 1.

   Az adatfeldolgozó telefonszáma:  +36 1 464 70 99

   Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@barion.hu

    

   Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

   Az adatkezelés során Önt megillető jogok

   Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

    

   • a hozzájárulás visszavonásának joga
   • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
   • helyesbítéshez való jog
   • adatkezelés korlátozása,
   • törléshez való jog
   • tiltakozáshoz való jog
   • hordozhatósághoz való jog

    

   Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

    

   Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

    

   A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, módosítását illetve törlését. Az adatkezelő köteles a felhasználó által kért saját adatival kapcsolatos  helyesbítését, módosítását illetve törlését  25 napon belül elvégezni.

   A természetes személy számára a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megadni.
   Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett   kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett   személyazonosságát.
   Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 


   Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

    

   A hozzájárulás visszavonásának joga

   Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

    

   A személyes adatokhoz való hozzáférés

   Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

   • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
   • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
    • az adatkezelés céljai;
    • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
    • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
    • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
    • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
    • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
    • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
    • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

    

   A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

   A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

   Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

    

   Helyesbítéshez való jog

   Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

    

   Adatkezelés korlátozásához való jog

   Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
   • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
   • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
   • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

   Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

   Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

    

   Törléshez - elfeledtetéshez való jog

   Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
   • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
   • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
   • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
   • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

    

   Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

   A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

   • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
   • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
   • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban)

    

   Tiltakozáshoz való jog

   Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk 1 bekezdésének e) vagy f) pontján alapulókezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt köteles  megvizsgálni és megalapozottsága kérdésében döntést hoz, valamint a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

   Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

    

   Hordozhatósághoz való jog

   Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, xls, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

    

   Automatizált döntéshozatal

   Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

    

   A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

   • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
   • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
   • az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
   Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

   Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

   Adatbiztonsági intézkedések

   Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

   Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

   Jogorvoslati lehetőségek

   Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti az alábbi elérhetőségek egyikén:

   levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
   e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

    

   Amennyiben az Érintett a Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – polgári peres eljárásban bírósághoz fordulhat.

   Adatkezelési tájékoztató módosítása

   Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

    

   Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

    

   • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
   • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
   • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
   • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
   • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
   • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

    

   Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

   A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján